Πολιτική Cookies

Cookies Policy

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε.

Cookies are small text files that a website stores on your computer or mobile device when you visit it.

 • Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων.

  Promotional website cookies are cookies that are placed by the website you are visiting and can only be read by that website. In addition, the website may use external services, which also place their own cookies, the so-called third party cookies.

 • Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

  Permanent cookies are cookies that are stored on your computer and are not automatically deleted as soon as you close your browser, unlike session cookies, which are deleted as soon as you close your browser.

Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπο.

Cookies may also be used to collect anonymous statistics about your browsing experience.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

How do we use cookies?

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται μόνο από τους ιδιοκτήτες του ιστοτόπου και όχι από κάποιον εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς.

The website mainly uses cookies of the displayed website. These are cookies that are placed and controlled only by the owners of the website and not by an external organization. However, in order to view some of our websites, you must accept cookies from external organizations.

Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό:

The 3 types of cookies of the promoted website that we use have as purpose:

 • την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών

  storing visitors' preferences

 • τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας

  improving the functionality of our websites

 • τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών)

  the collection of analytical data (on user behavior)

Cookies προτιμήσεων επισκεπτών

Visitor preferences cookies

Τα συγκεκριμένα cookies τοποθετούνται, μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς και απομνημονεύουν πληροφορίες εάν αποδεχθήκατε την πολιτική για τα cookies του ιστοτόπου.

These cookies are placed, can only be read by us and memorize information if you have accepted the cookies policy of the website.

Λειτουργικά cookies

Functional cookies

Για τη λειτουργία ορισμένων ιστοσελίδων είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνουμε συγκεκριμένα cookies. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας. Ειδικότερα, πρόκειται για:

For the operation of some websites it is necessary to include specific cookies. In this case, your consent is not required. In particular, these are:

 • cookies ταυτοποίησης

  authentication cookies

 • τεχνικά cookies που απαιτούνται από ορισμένα συστήματα

  technical cookies required by certain systems

Cookies τρίτων

Third party cookies

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας.

Some of our websites display content from external providers, e.g. YouTube, Facebook and Twitter. In order to view third party content, you must first accept the terms and conditions set by them. Among them is their cookie policy, which is beyond our control. However, if you do not display the specific content, no third party cookies are placed on your device.

Πώς να διαχειρίζεστε τα cookies;

How to manage cookies?

Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε.

You can manage / delete cookies whenever you want.

Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας

Delete cookies from your device

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου).

You can delete all cookies already on your device by clearing your browser's browsing history. This will delete all cookies from all the websites you have visited. However, keep in mind that some saved items may be lost (eg saved logins, site preferences).

Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies

Management of experts per website cookies

Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας.

For a more detailed check of site-specific cookies, check your cookie and privacy settings in your default browser.

Αποκλεισμός cookies

Block cookies

Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ).

Most modern browsers allow you to configure them to prevent cookies from being placed on your device. In this case, however, you may need to manually adjust certain preferences each time you visit a website or webpage. Additionally, some services and features may not work at all (eg profile connection).

Με τη χρήση του συγκεκριμένου ιστοτόπου δηλώνετε ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

By using this website you declare that you agree to the use of cookies.